Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Συγκρότηση ΟΔΕ για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Στις 28/2/2012 υπογράφηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτριο Ρέππα, η απόφαση Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμενο τηνανοικτή διακυβέρνηση (open government).

Στην Ομάδα Διοίκησης Έργου συμμετέχουν και συνεργάτες της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μπορείτε να δείτε την απόφαση με ΑΔΑ: Β44ΕΧ-ΨΕΕ από εδώ

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΔΕΤ - Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΕΔΕΤ στο Υπ.Εργασίας σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου "Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας", μέσα από της υπηρεσίες "private cloud" της ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομάδας Ταυτοποίησης & Διόρθωσης Στοιχείων Ακινήτων

Στις 10/2/2012 πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομάδας Ταυτοποίησης & Διόρθωσης Στοιχείων Ακινήτων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
-
Παρουσιάσεις των βάσεων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., της ΔΕΗ και του Κτηματολογίου, με αναλυτική περιγραφή των πεδίων τους.
- Προδιαγραφή της τεχνικής λύσης της απεικόνισης εγγραφών μεταξύ των τριών βάσεων.


Παρουσιάστηκε αναλυτικά από κάθε φορέα η γραμμογράφηση της βάσης δεδομένων τους με παρατηρήσεις σχετικά με την εγκυρότητα των δεδομένων, την χρησιμότητά τους στη διαδικασία ταυτοποίησης καθώς και τυχόν θέματα που θα μπορούσαν να προκύψουν αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να γίνει η ενοποίηση των βάσεων με ιδιαίτερη αναφορά σε περιπτώσεις που έχουν ιδιαιτερότητες και θα μπορούσαν να παρουσιάσουν προβλήματα σε μια πιθανή μέθοδο ταυτοποίησης. Τέλος συζητήθηκαν πιθανά σενάρια χρήσης για το υπο ανάπτυξη σύστημα.
Συμπεράσματα

Η χρήση γεωγραφικής πληροφορίας (διευθύνσεις κλπ) δεν επαρκεί για την ενοποίηση των βάσεων, κυρίως λόγω ελλιπών πληροφοριών για περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, οι οποίες όμως καλύπτουν περίπου το 50% των ακινήτων όλης της επικράτειας. Έτσι εκτός από γεωγραφική πληροφορία, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί από τις βάσεις και πληροφορία σχετικά με την επιφάνεια, την χρονολογία των ακινήτων καθώς και τα ονόματα των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα τα πεδία που ζητήθηκαν από την ΔΕΗ είναι (Περιφέρεια, Αριθμός Παροχής, Οδός, Αριθμός, Πόλη, ΤΚ, Ονοματεπώνυμο, πεδία επιφάνειας, Όνομα δήμου). Από την Γ.Γ.Π.Σ. και το κτηματολόγιο ζητήθηκαν όλα τα πεδία που έχουν σχέση με γεωγραφική πληροφορία, καθώς και πεδία σχετικά με επιφάνεια, ΑΦΜ και ονόματα ιδιοκτητών. Επίσης αποφασίστηκε οι ενέργειες που θα γίνουν, να περιλαμβάνουν εκτός από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα.
Τέλος το σενάριο χρήσης του συστήματος αυτού θα ήταν η επικοινωνία μεταξύ Γ.Γ.Π.Σ., ΔΕΗ και Κτηματολογίου με τη χρήση ενός web service, το οποίο σε κάθε νέο αριθμό παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ενημερώνει την βάση της Γ.Γ.Π.Σ., συσχετίζοντας ένα ή περισσότερα δικαιώματα με τον αριθμό παροχής και σε κάθε αλλαγή δικαιώματος επί ενός ακινήτου, θα ενημερώνει την ΔΕΗ σχετικά με τις αλλαγές των δικαιωμάτων για μια παροχή. Προτάθηκε δε η υποχρεωτική η υποχρεωτική συμπλήρωση του αριθμού παροχής στο Ε9 για κάθε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.

Πραγματοποίηση πειράματος ταυτοποίησης ακινήτων για 3 διαφορετικοί Καλλικρατικοί δήμοι της Ελλάδας, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σχετικά με την πληρότητα πληροφορίας που υπάρχει για αυτούς. Ως αστική περιοχή με μεγάλη πληρότητα στα δεδομένα που είναι διαθέσιμα επιλέχτηκε η Καλαμαριά. Ως μεσοαστική επιλέχτηκε το Αίγιο και ως περιοχή με πολλά προβλήματα επιλέχτηκε η Σίφνος.
Οι φορείς δεσμεύτηκαν να στείλουν τα δεδομένα που αποφασίστηκαν από τις βάσεις τους για τις περιοχές αυτές, ώστε να γίνουν πειράματα και να διαπιστωθεί ο βαθμός αυτόματης ταυτοποίησης που μπορεί να υπάρξει.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Συνάντηση με την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ - Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διασύνδεση με το Αγορά

Στα πλαίσια του έργου Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθείων και Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου  στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ - Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  συνάντηση για την διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στόχος της συνάντησης ήταν να διαλειτουργήσουν τα δύο συστήματα ώστε να καταγράφονται αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα και το αντίστροφα, ώστε να μειωθεί ο φόρτος του τελικού χρήστη του εκάστοτε Φορέα.