Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

Bελτίωση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ


1.Αναζήτηση και oργάνωση πληροφορίας του  Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο ( http://et.diavgeia.gov.gr/) αναρτώνται όλες οι αποφάσεις των υπόχρεων Φορέων .
Οι υποσελίδες όπου αναρτώνται οι αποφάσεις  των Φορέων στο et.diavgeia.gov.gr,  είναι ομοιόμορφες ώστε να διευκολύνουν τον επισκέπτη στην αναζήτηση αποφάσεων .

Ενημερωτική Παρουσίαση για Απογραφή και Διαύγεια

Ενημερωτική Παρουσίαση στην 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για Απογραφή και Διαύγεια.

Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τω επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, με όρουςαποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειά μας για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, το προτεινόμενο σχέδιo νόμου αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στοχεύοντας στη δημιουργία μια αποδοτικής και φιλικής στον πολίτη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης.


περισσότερα