Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Yλοποίηση egovplan.gr για την υποστήριξη ενημέρωσης του Νόμου 3979


Ο δικτυακός τόπος egoplan.gr στοχεύει στην ενημέρωση των φορέων του Δημοσίου για την υποστήριξη εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση . Ο δικτυακός τόπος θα εμπλουτίζεται και θα βελτιώνεται συνεχώς ώστε να αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης και συνεργασίας.Υλοποίηση ogp.opengov.gr - Παρουσίαση Δράσεων Διαφάνειας και Ανοικτής Διακυβέρνησης

Στόχος του landing page ogp.opengov.gr είναι μια ενιαία συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων δράσεων της ευρύτερης ατζέντας opengov στα αγγλικά.

Το αισθητικό αποτέλεσμα βοηθάει πολύ να καταλάβει κάποιος πως ό,τι παρουσιάζεται εκεί ανήκει σε μια οικογένεια δράσεων, σε ένα ενιαίο οικοσύστημα με τη στρατηγική, τους στόχους και τις αξίες καθώς και τα αποτελέσματά τους 

Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Greek - Swedish ICT bilateral discussions / Παρουσίαση Δράσεων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Presentation for Greek - Swedish ICT bilateral discussions covering the following topics :
  • Δι@ύγεια ‐ the Transparency Project
  • Law on e‐governance
  • OpenGov Deliberation platform
  • Open innovation activities
  • NaMonal Infrastructure for Geospatial information
view the presentation here

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Επιστολή για την ελεύθερη διάθεση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ

Από το Σεπτέμβριο του 2010 η Ελληνική κυβέρνηση πήρε την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία της μεταφοράς της Οδηγίας INSPIRE για την κοινοχρησία και περαιτέρω χρήση γεωχωρικών δεδομένων στο Ελληνικό Δίκαιο με την ψήφιση του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α’). Σε συνέπεια με τις πολιτικές μας αρχές, προχωρήσαμε ένα επιπλέον βήμα στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, καθώς και στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας, πρωτοπορώντας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

Δράση digitalgreece2020.gr - Β Φάση


H δράση digitalgreece2020.gr στοχεύει στο  να κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς προς την κατεύθυνση που θέτει το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenta 2020) και να θέσει τις βάσεις για μεσοπρόθεσμες δράσεις που συμβάλλουν στην εναρμόνιση της χώρας με τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.
Oι εργασίες των ομάδων, στο πλαίσιο του forum για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της α’ φάσης συζητήθηκαν και προτάθηκαν βραχυχρόνιες δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και προϋπολογισμό.
Στη β’ φάση οι ομάδες πρότειναν στόχους για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 καθώς και μέσο- και μακροχρόνιες δράσεις. Το σύνολο των δράσεων συνδέθηκε με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 (Digital Agenda 2020), οριοθετώντας ένα μονομάτι υλοποίησης των προτάσεων της Ε.Ε. στη χώρα μας.