Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οικονομική ανάπτυξη και η έξοδος από την κρίση

Στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, όπως έχει καταδειχθεί και από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, είναι απαραίτητο να υπάρξουν στόχοι, ώστε οι επενδύσεις που γίνονται σήμερα για την αντιμετώπιση της κρίσης να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να υπάρξει απόσβεση των χρεών που δημιουργούνται σήμερα. Μια περιοχή όπου τα μέτρα σήμερα μπορούν να είναι εξαιρετικά επικερδή για το μέλλον είναι η ψηφιακή (δικτυωμένη ή νέα) οικονομία όπου οι αποτελεί μια βασική “μηχανή” ανάπτυξης και καινοτομίας για την οικονομία της χώρας.Γνωρίζουμε ήδη πως υπάρχει απ' ευθείας συσχέτιση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ΤΠΕ, καθώς αυτές αυξάνουν οριζόντια τις δυνατότητες για καινοτομία σε όλους τους βιομηχανικούς και άλλους τομείς της παραγωγής και της οικονομίας, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και βοηθούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων. Επίσης, οι ΤΠΕ είναι κινητήριος μοχλός για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και είναι ουσιώδεις για την βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας αλλά και ζωής των πολιτών.


Είναι γνωστό πως οι χώρες που πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και χρήση ΤΠΕ και σχετικών καινοτομιών έχουν οικονομίες με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ήδη η ψηφιακή οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει δημιουργήσει καινοτομικά προϊόντα, νέες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με περίοπτη εμπορική και χρηματοοικονομική θέση και νέες θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους. Καθημερινά, όλοι μας, απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες αυτές στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή.


Αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη ώθηση,λόγω των λιγότερων περιορισμών από τις συσκευές, αναμένεται να δώσει η εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων στο διαδίκτυο και ακόμη περισσότερο η εξάπλωση ευρυζωνικών συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων,δηλαδή με οπτικές ίνες. Οι προοπτικές είναι πολύ ευοίωνες καθώς η χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών έχει μεγάλη διείσδυση στις νέες γενιές που θα είναι όχι μόνο οι νέοι πελάτες για προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και οι καινοτόμοι δημιουργοί τους.

Οι επενδύσεις σε υποδομές θα έχουν μια θετικότερη επίδραση στις θέσεις εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή προετοιμάζεται η βάση για συνεχή παραγωγικότητα και καινοτομία.


Πιο συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε ΤΠΕ:

Συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στη δημιουργία θέσεων εργασίας

Δημιουργούν ένα «φαινόμενο δικτύου» – “network effect” σε όλη την οικονομία, το οποίο δημιουργεί επιπρόσθετες θέσεις εργασίας, και

Παρέχουν τη βάση για μακροπρόθεσμα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους για το δημόσιο, την παραγωγικότητα σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους.

Στην ουσία, αυτές οι επενδύσεις όχι μόνο παρέχουν μια σημαντική βραχυπρόθεσμη ώθηση της εθνικής οικονομίας, αλλά επίσης, προετοιμάζουν το έδαφος για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, διεθνή ανταγωνιστικότητα και σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Οι επενδύσεις σε υποδομές ΤΠΕ δημιουργούν άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας:

Άμεσες θέσεις εργασίας είναι αυτές που δημιουργούνται ειδικά με νέες επενδύσεις (π.χ. οι εργάτες και οι τεχνικοί που προσλαμβάνονται να προετοιμάσουν τις εγκαταστάσεις, για να τοποθετήσουν τον εξοπλισμό κλπ.)

Έμμεσες θέσεις εργασίας είναι αυτές που δημιουργούνται για να παρέχουν τα υλικά και άλλες υπηρεσίες στην παραγωγή (π.χ. συσκευές, περιφερειακά, καλώδια αγωγοί κλπ.)

Επαγόμενες θέσεις εργασίας είναι αυτές που δημιουργούνται από νέο-προσλαμβανόμενους εργαζόμενους που δαπανούν το εισόδημά τους (δημιουργώντας ζήτηση σε π.χ. στην κάθε τοπική αγορά)

Η επιτυχία στην ανάκαμψη από τη μεγάλη οικονομική κρίση θα κριθεί και από την ικανότητα της χώρας να εκμεταλλευτεί τις ΤΠΕ στην διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού πλάνου για όλο τον κύκλο της οικονομίας (μεγάλες, μεσαίες, μικρές και ατομικές επιχειρήσεις).

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με μια ευρεία συμμαχία με τους επιχειρηματίες που θα δώσει προοπτική ανάπτυξης με κύριους άξονες:

τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων και

τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ουσιαστική αναδιοργάνωση της λειτουργίας τους.

Το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει το κύριο εργαλείο καθημερινής πρακτικής για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες.

Κεντρικές υπολογιστικές υποδομές (cloud computing)

Η υποστήριξη των επιχειρήσεων θα γίνει όχι απλά με προγράμματα χρηματοδότησης για άκριτη αναβάθμιση εξοπλισμού και απλές ιστοσελίδες, όπως γινόταν στο παρελθόν, με δυστυχώς ελάχιστη αποτελεσματικότητα, αλλά, μεταξύ άλλων, και με την χρηματοδότηση ζήτησης μοντέρνων κεντρικών υπολογιστικών υποδομών (υποδομές cloud) που είναι ικανές να απελευθερώσουν την μικρομεσαία και ατομική επιχείρηση από το βραχνά της προμήθειας, συντήρησης και υποστήριξης υπολογιστών και προγραμμάτων, η οποία βοηθά απλά τις εταιρίες χονδρικής πώλησης συστημάτων υπολογιστών χωρίς άλλα οφέλη

Η ύπαρξη κεντρικών υπολογιστικών υποδομών δίνει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύονται ελάχιστα τα οφέλη που μπορούν να παρέχουν οι ΤΠΕ) να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ χωρίς να απαιτείται να έχουν ειδικές γνώσεις και να συντηρούν τις δικές τους υποδομές.

Έτσι μπορεί να υπάρξει πραγματική αποδοχή και χρήση των ΤΠΕ στις ΜΜΕ, μείωση κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για την επέκταση της χρήσης ΤΠΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις και φάρμακο στην οικονομικά πιεσμένη κατάσταση των επιχειρήσεων σήμερα. Υπόσχονται να τις απελευθερώσουν από τα μεγάλα άμεσα έξοδα, αντικαθιστώντας τα από προσιτή μηνιαία συνδρομή σε υπηρεσίες.

Η σταδιακή μετάβαση από την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, στην αγορά υπηρεσιών, αναμένεται να έχει μια επιπλέον ευνοϊκή επίδραση: την μεταφορά πόρων προς την εγχώρια αγορά υπηρεσιών και λογισμικού, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο και δημιουργώντας επιπλέον θέσεις εργασίας, σε τομείς με εξασφαλισμένη βιωσιμότητα. Τα χρήματα θα πηγαίνουν σε χρηματοδότηση εγχώριων επενδύσεων, σε ελληνικά χέρια με τεχνογνωσία και δεν θα γινόμαστε για άλλη μια φορά απλοί εισαγωγείς λύσεων από το εξωτερικό.

Η χώρα θα αποκτήσει προοπτική εξόδου από την κρίση και βιώσιμη ανάπτυξη, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι μια νέα γενιά «ψηφιακά αναθρεμμένων» νέων, καθίσταται ισχυρή κινητήρια δύναμη της αγοράς, για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Στη χώρα μας, η γενιά αυτή είναι, όπως διαπιστώνουμε καθημερινά και δείχνουν οι δείκτες, ήδη πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου.

Η αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας είναι το κλειδί για αειφόρο ανάπτυξη και άμεση ανάπτυξη νέων παραγωγικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα οι νέοι αποκτούν μια νέα προοπτική παραγωγικής εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ξεφεύγουν από την ανταποδοτική αντίληψη του σημερινού πολιτικού συστήματος, που αναθρέφει νέους – πελάτες πολιτικών γραφείων – διορισμένους σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Η προοπτική εργασίας για τους νέους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τόνωση της αισιοδοξίας των Ελλήνων.
...
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης και της παρουσίασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου