Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σύνδεσμος)

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι να μελετά, επεξεργάζεται και εισηγείται σχετικά με:

1. Το σχέδιο υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
(οργανωτικά, επιχειρησιακά, διοικητικά).
2. Την προετοιμασία και σύνταξη των κανονιστικών πράξεων, που απαιτούνται για τηνυλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
3. Τα υπάρχοντα πληροφοριακά/επικοινωνιακά συστήματα, υλικό, λογισμικό, δίκτυα καιεν γένει υποδομές και τις δυνατότητες καθώς και το πλαίσιο βέλτιστης αξιοποίησής τους, για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και εν γένει της πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου ΕΣ.Α.Η.Δ.
4. Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς καιτων υπαρχόντων και των υπό ανάπτυξη συστημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη/επιχειρήσεων και την απλούστευση διαδικασιών.
5. Την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
6. Την αυθεντικοποίηση/πιστοποίηση των χρηστών στις εφαρμογές ηλεκτρονικήςδιακυβέρνησης.
7. Τις προτάσεις που υποβάλλονται από φορείς, καθώς και στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων του opengov, για ζητήματα που άπτονται της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου