Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010

Σχέδιο απόφασης Πρωθυπουργού για opengov.gr

Σχέδιο απόφασης Πρωθυπουργού που προτείνουμε για το opengov, ώστε να αρθούν οι νομικές επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί.------------------------------------------------
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
...


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α 98).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" (ΦΕΚ Α 50), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 "Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997" και από το άρθρο όγδοο του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290), και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" (ΦΕΚ Α 25).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 112).

5. Την με αριθ. πρωτ. Υ 251/12.08.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 277) απόφαση του Πρωθυπουργού.

6. Την με αριθ. πρωτ. Υ 255/ 24.08.2010 (ΦΕΚ Β 1317/26.8.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ως διαδικτυακός τόπος του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού για την πραγματοποίηση ανοιχτών δημόσιων διαβουλεύσεων και την ανάρτηση προσκλήσεων ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων σε διαφόρους τομείς της κυβέρνησης ορίζεται ο http://opengov.gr

3. Ο διαδικτυακός τόπος opengov.gr, ανήκει στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος, μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα, προσφέρει σε όλους (εφεξής: χρήστης/επισκέπτης):
α) υπηρεσίες ενημέρωσης,
β)  τεχνολογικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ανοιχτής, ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευση για σχέδια νόμων, κανονιστικών και άλλων πράξεων και αποφάσεων της κυβέρνησης με τους ενδιαφερόμενους συλλογικούς φορείς και πολίτες.
γ)  ανάρτηση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων σε διάφορους τομείς της κυβέρνησης, την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων σε σχέση με τις ανωτέρω προσκλήσεις και
δ) την τήρηση αρχείου όλων των σχεδίων νόμων, κανονιστικών και άλλων πράξεων και αποφάσεων της κυβέρνησης, καθώς και όλων των προσκλήσεων που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο opengov.gr, με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

4. Οι όροι της ανοιχτής, ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης προσδιορίζονται από το φορέα που έχει την ευθύνη για την επίσπευση και διεκπεραίωσή της. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός ή Υφυπουργός του επισπεύδοντος φορέα υποχρεούται με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης να ενημερώνει εγγράφως τα μέλη της αρμόδιας διαρκούς επιτροπής, αποστέλλοντας τα κείμενα που τίθενται προς δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, όπως επίσης και να λάβει υπόψη του τα σχόλια που έχουν προκύψει από τη δημόσια διαβούλευση και να καταρτίσει σχετική έκθεση, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων. Στις περιπτώσεις των πράξεων, η ανάρτηση των οποίων στο Διαδίκτυο είναι υποχρεωτική, όπως ο Ν. 3861/2010 ορίζει, εάν έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση για αυτές, η έκθεση διαβούλευσης θα πρέπει επίσης να καταρτίζεται και να αναρτάται στο opengov.gr ή/και στον οικείο δικτυακό τόπο σύμφωνα με την ίδια διαδικασία και από τον ίδιο υπεύθυνο για την ανάρτηση της πράξης που ο Ν. 3861/2010 ορίζει.

5. Η χρήση του παραπάνω διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους.

6. Το συνολικό περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC-GR BY ν.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Xρήσης [http://creativecommons. org/licenses/by/3.0/gr/], εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ιδίως στην περίπτωση της υποβολής φόρμας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποια πρόσκληση, η οποία διατίθεται με τους όρους της της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Όχι Παράγωγα Έργα (CCGR BY ND v.3.0), όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης [http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/]. Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων, είναι κατά κανόνα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Κώδικα (ΕΑ/ΑΚ) και όταν διατίθενται, η διάθεση τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Άδειας European Union Public Licence-EUPL v.1.1[ http://ec.europa.eu/idabc/eupl ] ή κάποιας άλλης άδειας ΕΛ/ΛΑΚ. Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού.

7. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο opengov.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επίκαιρο. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη  του διαδικτυακού  τόπου www.opengov.gr.

8. Ο διαδικτυακός τόπος opengov.gr ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, μόνο προς πληροφόρηση. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν,δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι - φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο - φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επι-σκέπτης του διαδικτυακού τόπου opengov.gr  αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

9. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία όλων των διαδικτυακών τόπων του opengov.gr, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Οι δικτυακοί τόποι του φιλοξενούνται σε εξυπηρετητές που είναι εγκατεστημένοι σε ιδιόκτητα υπολογιστικά κέντρα του Ελληνικού Δημοσίου.

10. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου opengov.gr. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ' αυτούς διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

11. Δια του παραπάνω διαδικτυακού τόπου, το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών/επισκεπτών, καθώς και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση κάποιου από τους φορείς σε διάφορους τομείς της κυβέρνησης. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς, για την επεξεργασία των φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού δεν μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους χωρίς της συναίνεσή τους, εκτός εάν ο Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζει διαφορετικά.

12. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Επίσης το Πολιτικό Γραφείου Πρωθυπουργού είναι δυνατόν να διαβιβάζει στους οικείους φορείς, να διατηρεί για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία αξιολόγησης και να επεξεργάζεται τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων σε φορείς σε διάφορους τομείς της κυβέρνησης προκειμένου να αξιολογηθούν οι υποβάλλοντες την αίτηση. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) των διαδικτυακών τόπων του opengov.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Δια του παραπάνω διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών των διαδικτυακών τόπων χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/ και σελίδων των διαδικτυακών τόπων, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

13. Ολα τα δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού μέσω του διαδικτυακών τόπων του opengov.gr, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση - περιήγηση και χρήση των διαδικτυακών τόπων από τους χρήστες, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 και από το άρθρο όγδοο του Ν. 3625/2007, και ισχύει.

13. Το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου opengov.gr, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, ....... 2010

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου