Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

Εισήγηση: Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ευρυζωνικότητας


Η Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) και Ευρυζωνικότητας σχεδιάζει και εισηγείται πολιτικές, στρατηγικές και δράσεις για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΤΠΕ και Ευρυζωνικότητας στον Πρωθυπουργό.


Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση πολιτικών, στρατηγικών και δράσεων σε αυτά τα θέματα και συνεισφέρει στην παρακολούθηση των δράσεων αυτών των οποίων η προτεραιότητα και σημαντικότητα απορρέει από τον κυβερνητικό προγραμματισμό.


Επίσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε σχετικές δράσεις οι οποίες οργανώνονται στο πλαίσιο του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Η λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΤΠΕ και Ευρυζωνικότητας θα αξιοποιεί στελέχη του Δημόσιου Τομέα και εθελοντικά εμπειρογνώμονες και δίκτυα συνεργατών που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα θέματα.

Ο τρόπος λειτουργίας της Μονάδας θα είναι ο εξής: για κάθε δράση θα αξιοποιεί στέλεχος του Δημόσιου Τομέα η μέλος του ανθρώπινου δικτύου, το οποίο και θα ορίζει project manager. Αυτός θα πλαισιώνεται από ολιγομελή ομάδα συνεργατών για να φέρουν σε πέρας το συγκεκριμένο έργο. Όλοι οι συνεργάτες επιλέγονται μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η μονάδα θα υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο σε επίπεδο τριμήνου το οποίο θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για το σύνολο των προτεινόμενων ενεργειών της. Σε μηνιαία βάση θα υποβάλλεται απολογισμός των ενεργειών.

Οι κατηγορίες οριζοντίων δράσεων είναι:

 • - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • - Διαφάνειας μέσα από την χρήση των ΤΠΕ
 • - Συμμετοχής και Διαβούλευσης
 • - Κοινωνικών Δικτύων και Web2.0
 • - Λογισμικού για την οργάνωσης/διαχείρισης/διάθεσης δημοσίων δεδομένων
 • - Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Η/Υ
 • -Ανάπτυξης ψηφιακής κουλτούρας και δεξιοτήτων σε στελέχη της Δημόσιας Δημόσιας Διοίκησης

Η στελέχωση της Μονάδας θα αποτελείται από:

 • 1 Σύμβουλο σε θέματα ΤΠΕ
 • 1 Σύμβουλο σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • 1 Σύμβουλο σε θέματα Ευρυζωνικότητας
 • 1 Ειδικό Συνεργάτη σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης
 • 2 Ειδικούς Συνεργάτες σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Οργανωτική & Διοικητική στήριξη θα καλύπτεται σε μόνιμη βάση από δύο συνεργάτες(αποσπασμένοι από το Δημόσιο Τομέα) με αυξημένα προσόντα (ξένες γλώσσες, διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητες).

Παράλληλα για να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι στόχοι της Κυβέρνησης σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΤΠΕ και Ευρυζωνικότητας εισηγούμαστε την ανασύσταση της επιτροπής ... για τον Καθορισμό της Στρατηγικής και την Ανάπτυξη της Πληροφορικήςαπό το ΠΔ. 63/2005, άρθρο 23 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»".

Η Επιτροπή θα εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για τον καλύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου στον τομέα αυτό καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια Η Επιτροπή αυτή θα σχεδιάζει οριζόντιες πολιτικές και δράσεις για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΤΠΕ και Ευρυζωνικότητας.

Επίσης προτείνεται να συσταθεί Επιτροπή διεθνούς κύρους Ελλήνων και ξένων Εμπειρογνωμόνων(χωρίς αμοιβή) για την επεξεργασία στρατηγικών για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η επιτροπή αυτή θα λειτουργήσει ως δεξαμενή σκέψης και σύνδεσης των στρατηγικών επιλογών με την διεθνή εμπειρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου