Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Ενημερωτικό Σημείωμα Δράσης για την ανάπτυξη Υπολογιστικών Κέντρων Δεδομένων του Δημοσίου


Εισαγωγή:

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε υπολογιστικές υποδομές, σε διεθνές επίπεδο, αναπτύσσονται μεγάλα υπολογιστικά κέντρα που παρέχουν οριζόντια πληροφοριακές υποδομές και υπηρεσίες. Τα υπολογιστικά κέντρα αθροίζουν τη ζήτηση σε πληροφοριακά συστήματα, εξασφαλίζουν ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών και τεράστια οικονομία κλίμακας. Αποτελούν βιώσιμες υποδομές καθώς επιτυγχάνεται οικονομία από την οριζόντια λειτουργία και μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτουν, προσφέροντας ακριβώς τις απαιτούμενες υποδομές για κάθε φορέα, κάθε στιγμή.

Το κόστος προμήθειας και κυρίως λειτουργίας πληροφοριακών υποδομών, κατανεμημένα, σε κάθε μικρό ή μεγάλο οργανισμό, είναι τεράστιο. Το ελληνικό δημόσιο έχει άνω των 2.000 μεγάλων φορέων που εποπτεύει και χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων και για τις απαιτούμενες υπολογιστικές υποδομές. Ενδεικτικά στο ΕΠ ΚτΠ στο 3ο ΚΠΣ, δαπανήθηκαν άνω των 300Μ€ σε προμήθεια εξυπηρετητών. Το κόστος μόνο του ρεύματος για τη συνολική λειτουργία του κάθε εξυπηρετητή, για κάθε έτος, ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 20% του κόστους κτήσης. Η μέση εκτίμηση ωφέλιμης απόδοσης του, σύμφωνα με τις διεθνείς νόρμες, δεν ξεπερνά το 5%.

Αντίθετα, η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων που αθροίζουν τη ζήτηση, επιτυγχάνει τεράστιες οικονομίες στα κόστη λειτουργίας και απόσβεσης της επένδυσης. Επιπλέον προσφέρει ασφάλεια δεδομένων, δυνατότητα διάθεσης επιπλέον πόρων ανά πάσα στιγμή και εξυπηρέτηση σύνθετων αναγκών πληροφοριακών συστημάτων. Η ωφέλιμη απόδοση, τέτοιων συστημάτων, μπορεί να ανέβει δραματικά σε ποσοστά άνω του 60-70%.

Στις χώρες που αναπτύχθηκαν σύγχρονες υποδομές κέντρων δεδομένων από το Δημόσιο, υπήρξε παράλληλη ανάπτυξη και διάθεση αντίστοιχων υπηρεσιών στην ιδιωτική οικονομία. Το μοντέλο διάθεσης και τα κόστη, οδηγούν την αγορά να επενδύσει σε σχετικές λύσεις, για να ικανοποιήσει τη ζήτηση από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε υπηρεσίες με αντίστοιχα χαμηλές τιμές και υψηλή ποιότητα και συνεχή διαθεσιμότητα.

Διεθνώς, τα σύγχρονα υπολογιστικά κέντρα μαζί με τα δίκτυα οπτικών ινών ανήκουν στις ψηφιακές υποδομές του 21ου αιώνα, που έχουν κρίσιμο ρόλο και τεράστια εθνική σημασία. Αντιπροσωπεύουν υποδομές που δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης στους τομείς των νέων τεχνολογιών. Εξυπηρετούν με όρους οικονομίας και ασφάλειας το Δημόσιο ενώ δημιουργούν ζήτηση για αντίστοιχου είδους υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα.


Μνημόνιο:
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής έχει υπογραφεί από τις 14 Σεπτεμβρίου 2010 μνημόνιο συνεργασίας «για την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικών υπολογιστικών υποδομών (G-Data Centers/G-Cloud)» μεταξύ των κυριοτέρων φορέων του Δημοσίου που διαθέτουν μεγάλα πληροφοριακά συστήματα και αντίστοιχες υποδομές φιλοξενίας και εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό κρίσιμων εφαρμογών για τη Δημόσια διοίκηση.

Οι φορείς που συμμετέχουν είναι:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ, Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ και Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ.

Σκοπός του μνημονίου είναι:
α. Η βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών υλικού της Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούν εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
β. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της κεντρικής προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης οριζόντιου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού που θα διατίθεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων.
γ. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης των υφιστάμενων κατανεμημένων data center/server room των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
δ. Η μείωση του κόστους κτήσης, διαχείρισης και λειτουργίας των εν λόγω υποδομών και εξοπλισμού.
ε. Η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, με την δυναμική και άμεση, ελαστική διάθεση πόρων από οριζόντια υπολογιστικά κέντρα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες, που μεταβάλλονται δυναμικά.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, μεταξύ άλλων προβλέπεται ο σχεδιασμός μεγάλων υπολογιστικών κέντρων τα οποία θα αποτελούν την νέα κεντρική υπολογιστική υποδομή (G-Data Centers/G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου για την εξυπηρέτηση των τομέων Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κοινωνικής Ασφάλισης & Υγείας, Παιδείας/Έρευνας και Τεχνολογίας και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης.

Από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 23 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση έχουν κληθεί οι ΚτΠ ΑΕ, ΓΓΠΣ και ΕΔΕΤ για την κατάθεση έργων με αντικείμενο την ανάπτυξη υπολογιστικών κέντρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Επόμενες Ενέργειες:

Για την επιτάχυνση των δράσεων του μνημονίου θα πρέπει οι συμμετέχοντες φορείς, που έχουν σε παραγωγική λειτουργία πληροφοριακές υποδομές:

1. Να υπολογίσουν σε ετήσια βάση το συνολικό κόστος λειτουργίας των πληροφοριακών τους συστημάτων (κατάρτιση αναλυτικού μοντέλου με κόστη κτήσης, λειτουργίας κλπ).
1. να καταρτίσουν άμεσα ένα πρόγραμμα μετάβασης της πλήρους λειτουργίας των πληροφοριακών τους συστημάτων σε τεχνολογίες virtualization.
2. Να καταγράψουν τις υποδομές που μπορούν να διατεθούν από τους χώρους τους για τη φιλοξενία και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων τρίτων φορέων.
3. Να καταγράψουν τους φορείς που δυνητικά θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, ως πάροχοι υπηρεσιών cloud.
4. Να προτείνουν τις οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται στο φορέα τους για την μετεξελιξή τους σε παρόχους τέτοιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναπτύσσονται οριζόντια υπολογιστικά κέντρα σε τομείς/περιοχές που έχουν σημαντικό αριθμό εξυπηρετούμενων φορέων και αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων. Για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας προτείνεται η αντιστοίχηση των κέντρων αυτών σε τομείς της δημόσιας διοίκησης με συναφείς ανάγκες και χρήση. Ένα σύγχρονο μέσης κλίμακας υπολογιστικό κέντρο διαθέτει άνω των 800-1000 τμ2 για τη φιλοξενία υποδομών με δυνατότητα φιλοξενίας άνω των 120-150 ικριωμάτων εξοπλισμού.

Για την Ελληνική πραγματικότητα, με βάση τους τομείς της δημοσίας διοίκησης και των φορέων που παραγωγικά εξυπηρετούν αυτούς, προτείνεται η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού κέντρου μικρής/μεσαίας κλίμακας για κάθε μια από τις ακόλουθες περιοχές :

1)    Οικονομικών / ΓΓΠΣ  
2)    Ανάπτυξη / ΜΟΔ ΑΕ
3)    Δημόσια Διοίκηση / ΚτΠ ΑΕ  
4)    Υγεία-Ασφάλιση / ΗΔΙΚΑ ΑΕ  
5)    Παιδεία-Έρευνα/ ΕΔΕΤ ΑΕ
6)    Σώματα Ασφαλείας / Υπ.Προστασίας του Πολίτη
7)    Εθνική Άμυνα

Τα ανωτέρω λειτουργούν με ενιαία πολιτική διαχείρισης, διαθέτουν οριζόντια τους πόρους τους και διασυνδέονται με δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων μέσω οπτικών ινών.  Διαστασιολογούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφεδρική λειτουργία του ενός μέσω των υπολοίπων όταν παρουσιαστεί ανάγκη (disaster recovery).

Οι φορείς ΓΓΠΣ, ΜΟΔ ΑΕ, ΚτΠ ΑΕ, ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ΕΔΕΤ ΑΕ και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας ήδη αθροίζουν την ζήτηση του συνόλου των φορέων του δημοσίου και εξυπηρετούν οριζόντια τις περιοχές τους, και έχουν σε παραγωγική λειτουργία σημαντικό αριθμό πληροφοριακών συστημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου