Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009

eLogin για τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Σκοπός της υπηρεσίας "eLogin για τις Δημόσιες Υπηρεσίες" είναι να αποτελέσει ένα κεντρικό, μοναδικό, έμπιστο σημείο αυτόματης επιβεβαίωσης της ταυτότητας όσων επιθυμούν να συναλλάσσονται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Πρόβλημα που Υπάρχει Τώρα

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών και κάθε ένα από αυτά υλοποιεί το δικό τον δικό του μηχανισμό διαχείρισης χρηστών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν πολλές διαφορετικές “ηλεκτρονικές ταυτότητες”, χωρίς να υπάρχουν δυνατότητες διασταύρωσης ή κεντρικού ελέγχου. Αυτό το πρόβλημα του κατακερματισμού της πιστοποίησης των χρηστών μεγαλώνει εκθετικά, όσο γίνονται διαθέσιμες νέες υπηρεσίες στους πολίτες.


Η Λύση

Αντί ο πολίτης να χρειάζεται να κάνει διαφορετική εγγραφή για τη χρησιμοποίηση κάθε υπηρεσίας θα μπορεί με εγγραφή αποκλειστικά στην υπηρεσία e-login, να αποκτά πρόσβαση που θα ισχύει για όλο το Ελληνικό Δημόσιο. Κάθε φορά που ένας χρήστης θα χρειάζεται να αποδείξει την ταυτότητα του σε μια υπηρεσία του Δημοσίου θα μεταφέρεται αυτόματα (και "διαφανώς") στην υπηρεσία e-login. Εκεί, αφού μετά από έλεγχο, θα επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του και η πληροφορία αυτή θα μεταφέρεται με ασφαλή τρόπο στην αρχική υπηρεσία ώστε να του παρέχει την πρόσβαση που χρειάζεται.

Τα Οφέλη

Οι Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα δε θα χρειαστεί να αναπτύξουν τεχνολογίες επιβεβαίωσης ταυτότητας ή να διατηρούν αρχεία χρηστών, πράγμα που συνεπάγεται: μείωση του κόστους και αυξημένη αξιοπιστία.

Η εγγραφή του κάθε χρήστη στην υπηρεσία e-login θα γίνεται από φορείς που ήδη έχουν αναπτύξει τις αναγκαίες υποδομές και κυρίως τις διαδικασίες λειτουργίας ώστε να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και εμπιστοσύνης που απαιτεί μια τέτοια υπηρεσία.

Επίσης:
  • Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες, όπως "έξυπνες κάρτες", κωδικοί πρόσβασης μέσω κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
  • Δημιουργείται ένα σημείο αναφοράς με συγκεκριμένες προδιαγραφές εμπιστοσύνης για όλες τις επικοινωνίες πολίτη – ηλεκτρονικών υπηρεσιών του κράτους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου