Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης

Το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης (http://antiproedros.gov.gr) σε συνεργασία με την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού καλούν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει τις προτάσεις του για την υλοποίηση διαδικασιών crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.

α. Τι είναι το crowdsourcing
Με τον όρο crowdsourcing εννοούμε τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος ή μέρος αυτού, που συνήθως ανατίθεται σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή μια κοινότητα (πλήθος = crowd). Η διαδικασία ξεκινάει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή και για την υλοποίησή της χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου.
Η διαδικασία αυτή, καθώς απευθύνεται ανοιχτά προς οποιονδήποτε, οδηγεί συνήθως στην κινητοποίηση ανθρώπων που είναι οι πιο κατάλληλοι για να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και έχουν την ικανότητα να συνεισφέρουν με φρέσκιες ιδέες, αντιμετωπίζοντας ακόμα και πολύπλοκα προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους με το ενδεχόμενο αναγνώρισης ή απονομής βραβείου εφόσον η πρότασή τους αποδειχτεί η καταλληλότερη. Επίσης γίνονται γνωστοί ευρύτερα ως ειδικοί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εφόσον οι προτάσεις τους αναδειχτούν μέσα από τη διαδικασία.
Η ιδέα του crowdsourcing επινοήθηκε το 2006 ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για την υλοποίηση έργων και την επίλυση προβλημάτων και εμπίπτει στην κατηγορία προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν την γνώση και εμπειρία των πολλών για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων.
β. Διαδικασία επίλυσης προβλήματος με crowdsourcing
Η συνήθης διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος είναι η ακόλουθη:
  1. Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μεθοδολογίας για το συγκεκριμένο πρόβλημα (όπως είναι η πρόσκληση αυτή).
  2. Δημιουργία σχετικής διαδικτυακής κοινότητας
  3. Περιγραφή του προβλήματος με σαφήνεια, εκκίνηση της διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης και ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων και λύσεων
  4. Ταξινόμηση προτάσεων από το κοινό και επιλογή των καλύτερων
  5. Επιλογή καλύτερων προτάσεων και απονομή βραβείων
γ. Χρήση της διαδικασίας για προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης
Η δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει πολλαπλά και επείγοντα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν σε σύντομο χρόνο και με όσο το δυνατό πιο μικρό κόστος. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε συμβολή πολιτών που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, είναι ευπρόσδεκτη και θα αξιοποιηθεί.
Επιπλέον, βασικές μας αρχές είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία, η συμμετοχική δημοκρατία και η συνδιαμόρφωση πολιτικών. Η τεχνική crowdsourcing δίνει το απαραίτητο βήμα στους πολίτες να προτείνουν λύσεις και να συνδιαμορφώσουν τις πολιτικές αποφάσεις, προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας.
δ. Υποβολή προτάσεων
Με την παρούσα πρόσκληση ζητάμε από οποιονδήποτε επιθυμεί να υποβάλλει την πρότασή του για την διενέργεια διαδικασίας crowdsourcing για τα δύο ακόλουθα προβλήματα:
1. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του δημοσίου.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της διαδικασίας επιλογής των υπο κατάργηση, συγχώνευση και αναδιοργάνωση φορέων του δημοσίου. Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι να αναδειχθεί εκείνη η πρακτική που θα αναδείξει τους φορείς που προτείνεται να συγχωνευθούν, να καταργηθούν ή να αναδιοργανωθούν μέσω συμμετοχικής διαδικασίας. Είναι χρήσιμο η πρότασή σας να χρησιμοποιεί στοιχεία του φορέα όπως τον αριθμό προσωπικού που απασχολείται, το αντικείμενο του φορέα, η γεωγραφική του θέση, οικονομικά δεδομένα (δαπάνες, έσοδα κλπ) κ.ά..
2. Αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.
Αναμένονται προτάσεις οι οποίες θα λαμβάνουν υπ όψιν τους στοιχεία όπως συγκοινωνίες, οικονομική ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός, προηγούμενες παρεμβάσεις, κόστος υλοποίησης και συμμετοχικότητα πολιτών και οργανισμών. Λόγω της φύσης της δράσης, οι προτάσεις θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνουν υπ όψιν τους και τον τρόπο που θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ενδεχόμενη υλοποίησή της (πχ χρήση χαρτών και φωτογραφιών, παρουσίαση βίντεο κλπ).
Τέλος, ζητάμε απο τους ενδιαφερόμενους εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για διαδικασίες crowdsourcing σε θεματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης τους οποίους αυτοί θεωρούν χρήσιμους. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν για μελλοντικές δράσεις.
Μπορείτε να υποβάλλετε καλές πρακτικές που έχετε εντοπίσει οι ίδιοι (από το εξωτερικό ή από τη δική σας εμπειρία) καθώς και να υποβάλλετε απόψεις καινοτόμες οι οποίες θεωρείτε οτι θα βοηθήσουν τις παραπάνω διαδικασίες.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να «ψηφίσετε» θετικά η αρνητικά μια άλλη πρόταση διευκολύνοντας έτσι την ανάδειξη των καλύτερων εξ αυτών.
Μπορείτε να δείτε άλλες δράσεις crowdsourcing στις διευθύνσεις www.illegalsigns.gr καιlabs.opengov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου