Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων Α φάσηΗλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης και Έκδοσης Κοινών Υπουργικών ΑποφάσεωνΑ. Αποτύπωση Παρούσας Κατάστασης

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθείται για την δημιουργία, υπογραφή και έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ). Στην διαδικασία έκδοσης ΚΥΑ συμμετέχουν το επισπεύδον υπουργείο καθώς επίσης και τα συνυπογράφοντα υπουργεία όπως αυτά καθορίζονται από το περιεχόμενο του εκάστοτε νόμου.

Αρχικά, ένα φυσικό πρόσωπο από το επισπεύδον υπουργείο, αναλαμβάνει τον ρόλο του εισηγητή. Αφού συντάξει το κείμενο της ΚΥΑ, την υπογράφει και την προωθεί στον προϊστάμενό του. Ο προϊστάμενος εξετάζει τα περιεχόμενα του εγγράφου. Στην περίπτωση που υπάρξουν σχόλια, παρατηρήσεις ή/και αλλαγές, το έγγραφο επιστρέφεται στον εισηγητή για διόρθωση. Μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων, το έγγραφο αποστέλλεται υπογεγραμμένο πάλι στον προϊστάμενο. Αν ο προϊστάμενος συμφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, το υπογράφει και με την σειρά του το προωθεί στον ανώτερό του. Ακολουθώντας αυτή την διαδικασία, το έγγραφο με τις υπογραφές των υπεύθυνων υπαλλήλων του επισπεύδοντος υπουργείου καταλήγει στον υπουργό.
Ο υπουργός, εφόσον συμφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου Το υπογράφει και το προωθεί στους υπουργούς των συνυπογραφόντων υπουργείων.

Οι υπουργοί που συνυπογράφουν την ΚΥΑ εξετάζουν με τη βοήθεια των υπηρεσιών τους το κείμενο της ΚΥΑ. Μέσα από την επισκόπηση αυτή του εγγράφου στο εκάστοτε υπουργείο προκύπτει ένα σύνολο σχολίων και διορθώσεων ακολουθούμενα από τις υπογραφές των προσώπων που προέβησαν στο σχολιασμό.

Στην περίπτωση που ο Υπουργός που συνυπογράφει την ΚΥΑ έχει σοβαρές παρατηρήσεις ή διορθώσεις επί του κειμένου, τότε επιστρέφεται στον επισπεύδοντα Υπουργό ανυπόγραφο με τα σχόλια, ο εισηγητής ενσωματώνει εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επισπεύδοντος Υπουργού τα σχόλια και στη συνέχεια επαναπροωθείται το σχέδιο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαφωνιών, μπορεί να γίνει τηλεφωνική συνεννόηση σε επίπεδο Υπουργών ή υπηρεσιακών για την επίλυση του προβλήματος. Επίσης, συνηθίζεται, για σύνθετα θέματα, να δημιουργείται ομάδα εργασίας η οποία επεξεργάζεται το κείμενο.

Στην τελική φάση, το έγγραφο συνοδευόμενο από τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις υπογραφές των υπευθύνων, υπογράφεται από τον υπουργό και αποστέλλεται στον υπουργό του επισπεύδοντος υπουργείου. Αυτός με την σειρά του προωθεί το έγγραφο μαζί με τις παρατηρήσεις και τις υπογραφές, το οποίο ονομάζεται σχέδιο της ΚΥΑ, στον εισηγητή της ΚΥΑ. Ο εισηγητής συντάσσει ένα κείμενο το οποίο αποτελείται από την αρχική έκδοση ενσωματώνοντας τα σχόλια που απέστειλαν τα συνυπογράφοντα υπουργεία, το τελικό σχέδιο ΚΥΑ.

Στο τελικό αυτό κείμενο του εισηγητή επισυνάπτεται το αρχικό σχέδιο της ΚΥΑ, που περιλαμβάνει τα σχόλια και τις υπογραφές όσων συμμετείχαν στην διαδικασία δημιουργίας της ΚΥΑ.

Ξεκινά ένας δεύτερος γύρος εντός του Υπουργείου καθώς και μεταξύ Υπουργών. Αυτή τη φορά, κάθε Υπουργός υπογράφει το σχέδιο ΚΥΑ και προωθείται στον επόμενο Υπουργό για υπογραφή. Είναι ο 2ος κύκλος των τελικών υπογραφών.

Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται διαγραμματικά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

Στο παραπάνω διάγραμμα με μπλε βέλη παρουσιάζεται η ροή του αρχικού σχεδίου της ΚΥΑ. Το αρχικό αυτό σχέδιο συσσωρεύει τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συνυπογραφόντων υπουργείων. Όταν το στάδιο αυτό, το στάδιο της διαβούλευσης, ολοκληρωθεί, στην συνέχεια το τελικό σχέδιο, το οποίο αναπαρίσταται με τα κόκκινα βέλη, υπογράφεται από τους αντίστοιχους υπουργούς. Αυτό ολοκληρώνει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, το στάδιο της υπογραφής. Όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την συλλογή όλων των υπογραφών και την αποστολή του υπογεγραμμένου σχεδίου στον εισηγητή.
Τέλος, το έγγραφο της ΚΥΑ βγαίνει σε αντίγραφα τα οποία προωθούνται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται διαγραμματικά και στο παράδειγμα του παρακάτω σχεδιαγράμματος.


Στο σενάριο που περιγράφεται στο παραπάνω σχήμα, το Υπουργείο Α, μέσω του εισηγητή συντάσσει το αρχικό κείμενο της ΚΥΑ. Τα μπλε βελάκια περιγράφουν το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν διορθώσεις από τους προϊσταμένους του εισηγητή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι και προφορική (συνεννόηση). Τα μαύρα βέλη παρουσιάζουν την αποστολή του υπογεγραμμένου από τον επισπεύδον υπουργό σχεδίου ΚΥΑ προς τα συνυπογράφοντα υπουργεία. Εκεί, όπως περιγράφεται και από τα αντίστοιχα μπλε βέλη, το έγγραφο εξετάζεται και επισυνάπτονται σε αυτό παρατηρήσεις και σχόλια. Τελικά, το σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφών και των σχολίων, επιστρέφεται στο επισπεύδον υπουργείο, όπως διαγραμματικά παρουσιάζεται από τα κόκκινα βέλη.


Β. Διαχείριση και Έκδοση ΚΥΑ μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος

Η διαδικασία έκδοσης και διαχείρισης ΚΥΑ, όπως αυτή εκτελείται σήμερα και παρουσιάζεται παραπάνω, στηρίζεται στην διακίνηση και υπογραφή χαρτιού, κάτι που δημιουργεί προβλήματα παρακολούθησης της διαδικασίας και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, τα βασικά σημεία καθυστέρησης υπογραφής των ΚΥΑ είναι στο επίπεδο Υπουργών και όχι στο επίπεδο των υπηρεσιακών.

Μέσω της χρήσης μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δύναται να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των υπουργείων καθώς και οι διαδικασίες που εκτελούνται από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία.

Στο πρώτο στάδιο της εγκατάστασης και χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Φάση Α’), οι διαδικασίες υπογραφής του σχεδίου από τους υπουργούς και η αποστολή του υπογεγραμμένου εγγράφου στα αντίστοιχα υπουργεία, θα αντικατασταθούν από ηλεκτρονικά μέσα. Στη φάση αυτή, οι εσωτερικές διαδικασίες του κάθε υπουργείου θα εκτελούνται όπως και σήμερα. Οι διαδικασίες αυτές της αντικατασταθούν από αντίστοιχες ηλεκτρονικές διαδικασίες κατά την ολοκλήρωση της Φάσης Β’. Η δεύτερη αυτή φάση θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε αντίστοιχη εισήγηση.

Μετά την ολοκλήρωσης της Φάσης Α’, η διαδικασία έκδοσης και διαχείρισης ΚΥΑ θα γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Ο εισηγητής θα συνθέτει το αρχικό σχέδιο της απόφασης με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και σήμερα. Όταν το έντυπο έγγραφο φτάσει στον υπουργό, αυτός θα μετατρέπει το έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή και θα το εισάγει στο σύστημα. Με την εισαγωγή του εγγράφου στο σύστημα, θα ενσωματώνονται σε αυτό με ηλεκτρονικό τρόπο κάποια επιπλέον στοιχεία (μεταδεδομένα), όπως:

- η ώρα και η ημερομηνία εισαγωγής του εγγράφου στο σύστημα
- ο νόμος και το θεσμικό πλαίσιο με βάση τον οποίο δημιουργήθηκε η ΚΥΑ
- τα συμμετέχοντα υπουργεία
- ο άξονας πολιτικής

Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος θα αποστέλλεται ειδοποίηση στους υπουργούς των συμμετεχόντων υπουργείων για το σχέδιο ΚΥΑ που τους έχει αποσταλεί και είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα. Η ειδοποίηση θα γίνεται σειριακά και με βάση τη σειρά προτεραιότητας του κάθε Υπουργού, αφού ο αμέσως προηγούμενος ολοκληρώσει την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ενήμεροι οτι “κυκλοφορεί” ΚΥΑ με συναρμοδιότητά τους και ότι θα τους σταλεί μετά το πέρας της επεξεργασίας από τον προηγούμενο Υπουργό.

Οι υπουργοί αφού εκτυπώσουν το σχέδιο, ακολουθούν την ίδια διαδικασία με σήμερα για την εξέτασή του και την επισύναψη παρατηρήσεων και σχολίων. Στο τέλος αυτής της εσωτερικής, για το εκάστοτε υπουργείο διαδικασίας, ο αντίστοιχος υπουργός εισάγει το νέο κείμενο που περιέχει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα. Κατά την εισαγωγή του εγγράφου στο σύστημα, επισυνάπτονται σε αυτό κάποια επιπλέον στοιχεία:

- η ώρα και η ημερομηνία εισαγωγής του εγγράφου στο σύστημα
- η σύνδεση με το αρχικό έγγραφο που είχε αποσταλεί από το επισπεύδον υπουργείο

Η διαδικασία απάντησης των συμμετεχόντων υπουργείων πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του χρόνου άπρακτης ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση, η έλλειψη ή καθυστέρηση απάντησης θα συνεπάγεται την συμφωνία του υπουργείου#.

Σε περίπτωση που στο συναρμόδιο Υπουργείο υπάρχει διαφωνία επί του κειμένου ακολουθείται εσωτερική διαβούλευση και εάν ο επισπεύδον Υπουργός συμφωνήσει, ο εισηγητής επαναπροωθεί νέο σχέδιο προς επεξεργασία. Επομένως το σύστημα δίνει τη δυνατότητα της απόρριψης του σχεδίου. Σημειώνεται οτι το σύστημα θα παρακολουθεί ενιαία όλες τις διαδικασίες για μια ΚΥΑ, και την περίπτωση των απορρίψεων ενός σχεδίου.

Τέλος, αφού ο επισπεύδον υπουργός λάβει τις απαντήσεις από τα συμμετέχοντα υπουργεία, μέσω του συστήματος, προωθεί τα έγγραφα στον εισηγητή. Ο εισηγητής με την σειρά του, ακολουθώντας την υπάρχουσα διαδικασία, δημιουργεί το τελικό κείμενο, το τελικό σχέδιο, και το αποστέλει στον επισπεύδον υπουργό για υπογραφή. Αφού εισάγει το τελικό σχέδιο στο σύστημα, ο υπουργός το υπογράφει ηλεκτρονικά και το προωθεί στους συνυπογράφωντες υπουργούς προς υπογραφή.  Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπογραφών, το τελικό σχέδιο με όλες τις υπογραφές των συμμετεχόντων υπουργών είναι διαθέσιμο στον επισπεύδοντα υπουργό. Αυτός με την σειρά του το προωθεί στον εισηγητή, ο οποίος το αποστέλλει στο τυπογραφείο του κράτους.

Η υπηρεσία του κάθε Υπουργού θα πρέπει εντός 15 ημερών να αποστέλλει ταχυδρομικά στον εισηγητή ακριβές αντίγραφο του έντυπου εγγράφου σχεδίου ΚΥΑ με τα σχόλια και τις υπογραφές των υπηρεσιακών. Ο εισηγητής αποθηκεύει στο αρχείο του τα έντυπα, μαζί με τον φάκελο της ΚΥΑ.

Η νέα αυτή διαδικασία παρουσιάζεται και σχηματικά με το παράδειγμα του παρακάτω σχεδιαγράμματος.Γ. Τεχνική Περιγραφή


Για την υλοποίηση της τεχνικής περιγραφής της φάσης Α η προσέγγιση που προτείνεται είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος ως σύστημα ανάρτησης και παρακολούθησης εγγράφου. Σε πληροφοριακό επίπεδο η τεχνική περιγραφή μπορεί χωριστεί σε 2 βασικές κατηγορίες. Τις διεργασίες που αφορούν την υπογραφή των εγγράφων και τις διεργασίες που αφορούν την παρακολούθηση της διαδικασίας με δυνατότητα εισαγωγής μεταδεδομένων.

Για την πρώτη κατηγορία η λύση δύναται να υλοποιηθεί με την σάρωση των εγγράφων όπως αυτά έχουν προκύψει μετά την επιβεβαίωση της τελικής μορφής τους από τον αρμόδιο υπουργό και ανάρτησης τους στην διαδικτυακή εφαρμογή. Κατά την ανάρτησή τους, πέραν του αρχείου η ανάρτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με μεταδεδομένα που θα βοηθούν την παρακολούθηση της πορείας της ΚΥΑ.

Στην συνέχεια ο συνυπογράφων υπουργός θα εισέρχεται στο σύστημα όπου θα βλέπει τις ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί και τον αφορούν. Θα παραλαμβάνει το αναρτημένο κείμενο το οποίο θα εκτυπώνει και θα διακινεί εσωτερικά στον φορέα του για αλλαγές και σχόλια. Το κείμενο θα επιστρέφει σε αυτόν στην τελική του μορφή για επιβεβεβαίωση. σε φυσικό επίπεδο. Στην συνέχεια θα σαρώνει το κείμενο με την φυσική υπογραφή, θα το υπογράφει ψηφιακά και στην συνέχεια θα αναρτά το τελικό κείμενο στην διαδικτυακή εφαρμογή.

Το τελικό κείμενο θα παραλαμβάνεται για καθαρογραφή από τον επισπεύδων υπουργό και θα παράγεται το τελικό καθαρογραμμένο κείμενο της ΚΥΑ Το κείμενο θα μετατρέπεται σε PDF μέσω ειδικής εφαμρογής και θα υπογράφεται ψηφιακά τόσο από τον επισπεύδον όσο και από τον συνυπογράφοντα. Η διαδικασία θα είναι ότι ο επισπεύδων θα το υπογράφει ψηφιακά, θα αναρτά το ψηφιακά υπογεγραμμένο στην κεντρική εφαρμογή. Εν συνεχεία ο συνυπογράφων θα παραλαμβάνει από την κεντρική εφαρμογή το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο , θα το υπογράφει ψηφιακά με ειδική εφαρμογή και θα αναρτά το τελικό έγγραφο στην κεντρική εφαρμογή. Το τελικό κείμενο με τις 2 ψηφιακές υπογραφές θα είναι και το μοναδικό υπογεγραμμένο έγγραφο της ΚΥΑ το οποίο θα χρησιμοποιείται για κάθε χρήση. .Στο σημείο αυτό το έγγραφο αυτό θα υπογράφεται ψηφιακά με πολλαπλές υπογραφές και από τους 2 υπουργούς και θα αποθηκεύεται στο επισπεύδον υπουργείο ή σε άλλο κεντρικό σημείο.

Αντίγραφα με το σύνολο των φυσικών υπογραφών θα διατηρεί με ευθύνη του το κάθε υπουργείο στον δικό του χώρο και τα αντίγραφα αυτά θα αποστέλλονται στην στο επισπεύδον υπουργείο εντός 15 ημερών για την ενσωμάτωσή τους στον φάκελο της ΚΥΑ ή όπου αλλού αποθηκεύονται με ισχύον καθεστώς.

Με βάση τα παραπάνω η τεχνική περιγραφή έχει τα ακόλουθα στοιχεία
i. Την κεντρική εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων
ii. Το λογισμικό και το υλικό για την επεξεργασία, την σάρωση και την ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων

Κεντρική εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων

Η εφαρμογή διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα
i.i. Την εφαρμογή ανάρτησης
Στο υποσύστημα αυτό θα γίνεται η ανάρτηση τόσο των σαρωμένων προσχεδίων όσο και των καθαρογραμμένων ψηφιακά υπογραγραμμένων  ΚΥΑ
i.ii Την εφαρμογή προβολής  
Το υποσύστημα αυτό θα λειτουργεί σαν εποπτικός πίνακας για κάθε υπουργείο (Dashboard) με ενημέρωση για τις ΚΥΑ που το αφορούν καθώς και για αυτές που έχει υπογράψει. Συνολική εικόνα και στατιστικά στοχεία  θα παρέχονται σε αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών (πχ Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος, Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης) . Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα αρθρωτής προσθήκης (modular) εφαρμογών ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ακόμα μελλοντικά και μέσω μυνημάτων κινητής τηλεφωνίας ( SMS Gateway). Έτσι θα διασφαλίζεται η ενημέρωση για την πορεία των ΚΥΑ τόσο για τους ενδιαφερόμενους υπογράφοντες υπουργούς όσο και για τους αρμόδιους για την παρακολούθηση της πορείας του κυβερνητικού έργου.

Η κεντρική εφαρμογή θα χρησιμοποιεί σε πρώτη φάση τεχνικό μηχανισμό αντίστοιχο του προγράμματος Διαύγεια, το οποίο και αυτό αποτελεί ένα σύστημα ανάρτησης και παρακολούθησης κειμένων (στην αφαιρετική του μορφή). Η τεχνολογία που απαιτείται είναι ήδη διαθέσιμη και οι υποδομές για να φιλοξενηθεί η εφαρμογή ακολουθούν τα πρότυπα του υπάρχοντος έργου. Τα 2 συστήματα είναι σαφές ότι θα είναι απολύτως ανεξάρτητα τόσο στην λειτουργία όσο και στις υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η κεντρική εφαρμογή είναι
 • Δικτυακή εφαρμογή σε γλώσσα PHP
 • Βάση δεδομένων MYSQL
 • Apache Web Server
 • Debian Linux 6.0

Για την άμεση υλοποίηση τους είναι δυνατή η διάθεση υποδομών virtualization καθώς και του υπάρχοντος λογισμικού από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Λογισμικό και υλικό πελάτη

Για την σάρωση, επεξεργασία και υπογραφή των εγγράφων είναι απαραίτητα τα κάτωθι

ii.i Σαρωτής (Υλικό)
Ο σαρωτής θα πρέπει ενδεικτικά να υποστηρίζει σάρωση διπλής όψης με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψεως (ADF) εγγράφων πολλών σελίδων χωρίς επιτήρηση και ανάλυση 2400x2400 DPI. Σε κάθε περίπτωση με δεδομένη την προμήθεια του υλικού από το εκάστοτε υπουργείο οι ακριβείς προδιαγραφές είναι στην ευθύνη του κάθε υπουργείου ξεχωριστά.

ii.ii USB security Token
Το security token προτείνεται να είναι μέσω διεπαφής USB ώστε να υπάρχει η ελάχιστη απαίτηση από ειδικές προδιαγραφές υλικού αλλά παράλληλα και υψηλή μεταφερσιμότητα (mobility).  
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση για:

 • Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/ R2, Windows 7, Windows XP/Vista, Mac OS X; Linux
 • API & standards support
PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPsec/IKE
 • On-board security algorithms
  • RSA 1024-bit / 2048-bit, DES, 3DES, SHA1

 • Security certifications
  • FIPS 140-2 L2&3 (full device)
  • Common Criteria EAL4/EAL5 (smart card chip and OS for Cardos versions)
  • Common Criteria EAL4+ (smartcard chip for Java versions)


Ενδεικτικά προτείνεται το Aladdin etoken pro το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί με πιστοποιητικά που έχει εκδόσει η ΥΑΠ και παράλληλα έχει υποστήριξη στα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, MAC OS, Linux
http://www.safenet-inc.com/products/data-protection/two-factor-authentication/etoken-pro/

ii.iii Adobe Acrobat X Pro (λογισμικό) ή αντίστοιχο. Το συγκεκριμένο λογισμικό θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις ακόλουθες προδιαγραφές
 • Επεξεργασίας αρχείου PDF
 • Πολλαπλής υπογραφής αρχείων σε μορφή PDF
 • Σύνδεση με σαρωτή και εξαγωγή σάρωσης σε αρχείο PDF
 • Μετατροπή αρχείων κειμένου και υπολογιστικών φύλλων σε αρχεία PDF


Δ. Προϋπολογισμός

Το κόστος του συστήματος αποτελείται από το κόστος τερματικού εξοπλισμού ανά σημείο υπογραφής Υπουργού καθώς και στο κόστος προσαρμογής του συστήματος της Διαύγεια, προκειμένου να υποστηρίζει τη διαδικασία. Επιπλέον θα κατασκευασθεί το module παρακολούθησης (dashboard) και alerting.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι δεν υπάρχουν κόστη licensing του συστήματος Διαύγεια, καθώς έχει αναπτυχθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού και βασίζεται σε λογισμικό open source.

Η φιλοξενία του συστήματος μπορεί να γίνει από την ΕΔΕΤ ΑΕ. Ενδεικτικά καταγράφεται ένα ποσό ως συντήρηση και υποστήριξη για 6 μήνες.Ε. Πρόταση χρηματοδότησης

Λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού κόστους καθώς και της σπουδαιότητας και ταχύτητας που πρέπει να υλοποιηθεί το σύστημα, προτείνεται το κόστος να επιβαρύνει:

 • Ως προς τον τερματικό εξοπλισμό των Υπουργείων, το κάθε Υπουργείο (δαπάνη 1, 2 και 3).
 • Ως προς την υλοποίηση και υποστήριξη του κεντρικού συστήματος, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (δαπάνη 4, 5 και 6). Το κόστος αυτό είναι 16.500 ευρώ.


ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του συστήματος υπολογίζεται σε 45 ημέρες. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις και εγκύκλιοι προς ενημέρωση των υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου