Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Ανοιχτά Οικονομικά Δεδομένα

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η διαγραμματική αναπαράσταση οικονομικών δεδομένων του Κράτους, με τρόπο απλό ώστε να μπορούν να γίνουν κατανοητά και να αξιολογηθούν από τον κάθε πολίτη. Θεωρούμε ότι ο μετασχηματισμός πολύπλοκων και συχνά ασύνδετων οικονομικών στοιχείων, σε οπτικοποιημένη πληροφορία μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην επίτευξη της διαφάνειας όσο και στη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης των οικονομικών αποφάσεων, εκ μέρους των πολιτών.Οι εφαρμογές επί του παρόντος είναι σε πιλοτική φάση λειτουργίας και
επιτρέπουν :

Την παρακολούθηση με διαγραμματικό τρόπο , της διάρθρωσης του
προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης όσον αφορά τον τομέα των
δαπανών. Η οπτικοποιήση της πληροφορίας γίνεται τόσο ανά φορέα , όσο
και ανά μείζονα κατηγορία δαπάνης (Δημόσιο χρέος , Μισθοί & συντάξεις
κ.ο.κ).

Την διαγραμματική αποτύπωση και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης
του προϋπολογισμού , ανά υπουργείο , κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους.

Την οπτικοποιήση του τρόπου κατανομής της φορολογίας κάθε πολίτη με
βάση λειτουργικές κατηγορίες δαπανών (Παιδεία , Άμυνα , Δημόσιο χρέος
κ.ο.κ).

Την παρακολούθηση των αποφάσεων δαπάνης, φορέων του στενού και
ευρύτερου Δημοσίου τομέα, με αξιοποίηση δεδομένων από το πρόγραμμα
Διαύγεια.

Με την ολοκλήρωση, θα προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα
ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα δημόσια οικονομικά , που θα
περιλαμβάνει επιπλέον δυνατότητες όπως:


α) την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του μεγέθους του Δημοσίου χρέους,

β) την οπτικοποιήση σεναρίων εξέλιξης του Δημοσίου χρέους βάσει
διαφορετικών επιλογών οικονομικής πολιτικής (ανάπτυξη , έλλειμμα) και

γ) την αναλυτική αποτύπωση του τρόπου κατανομής και αξιοποίησης των
φορολογικών εσόδων.

Η δράση αυτή παρουσιάζει οικονομικά δεδομένα για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού με απλές αλλά ακριβείς γραφικές αναπαραστάσεις και
παρέχει τα ίδια τα οικονομικά δεδομένα σε επεξεργάσιμη μορφή
προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιείται με πολύ γρήγορο και απλό
τρόπο η παρακολούθηση του προϋπολογισμού καθώς και το πως
πραγματοποιούνται δημόσιες δαπάνες και κατανέμονται τα δημόσια έσοδα.
Επίσης ο φορολογούμενος μπορεί να δει πως κατανέμεται η φορολογία του,
ενώ μπορούν να αναλυθούν με βάση δεδομένα από τη Διαύγεια, μία σειρά
από άλλα στοιχεία, όπως π.χ. οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών ανά
δημόσιο φορέα καθώς και ο βαθμός στον οποίο έχει καλυφθεί ο
προϋπολογισμός μέσα στο οικονομικό έτος.

Πρόκειται για μία δράση που ξεκίνησε ως εργασία σπουδαστών στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια του μαθήματος “Ανοιχτά Δεδομένα
και Ανοιχτή Διακυβέρνηση” και μία πιλοτική της εκτέλεση μπορεί να
βρεθεί στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://projects.thodoris.net/budget/Default.aspx

Δράσεις ανοιχτών οικονομικών δεδομένων υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στη Γαλλία, Αγγλία και Ολλανδία και υποστηρίζονται
από αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ιδίως στον τομέα
της περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης της δημόσιας πληροφορίας.
Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικά εργαλεία που αυξάνουν τη διαφάνεια
και τη συμμετοχή του πολίτη αλλά και βελτιώνουν τον έλεγχο της
δημόσιας διοίκησης στα οικονομικά της.

Επιπλέον, η δράση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επέκταση των
διαθέσιμων δεδομένων στην αξιολόγηση της πορείας συγκεκριμένων
οργανισμών του δημοσίου (π.χ. παρέχοντας ανοιχτά δεδομένα για την
εκτέλεση των προϋπολογισμών τους) και κατά συνέπεια να αξιοποιηθεί ως
πολλαπλό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων και δημόσιας διαβούλευσης.
Eπιδιώκουμε την επέκταση της εφαρμογής σε τρεις κατεθύνσεις:

Α) Where Does My Money Go (ανάλογο του www.wheredoesmymoneygo.org)
θα αποτυπώνεται η κατανομή των δαπανών σε λειτουργικές κατηγορίες
(Παιδεία , Άμυνα , Περιβάλλον , κτλπ ) τουλάχιστον βάθους 2 επιπέδων.
[εν μέρει υλοποιημένο]

Β) Greek Debt Clock (ανάλογο του http://www.usdebtclock.org/ )
Θα αποτυπώνει το ύψος και την σύσταση του Δημοσίου χρέους , ιδανικά σε
πραγματικό χρόνο.

Γ) Budgetόμετρο, Θα αποτυπώνει το ποσοστό κάλυψης του προϋπολογισμού των κεντρικών
υπηρεσιών κατά μείζονα κατηγορία δαπάνης. [εν μέρει υλοποιημένο]

Προκειμένου, ωστόσο, οι εφαρμογές που έχουμε αναπτύξει να δίνουν μια
ακριβή εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και άλλων συναφών
οικονομικών δεδομένων, έχουμε άμεση ανάγκη από περισσότερα και πιο
ακριβή δεδομένα, τα οποία ήδη έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του
υπουργείου σας. Ειδικότερα χρειαζόμαστε:

- πρόσβαση σε μελέτες αντιστοίχισης ΚΑΕ (ανά φορέα) με το σύστημα
ταξινόμησης COFOG που έχει ήδη γίνει από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

- τον πλήρη προϋπολογισμό σε μορφή Excel ή όποια άλλη επεξεργάσιμη μορφή

- πληροφορία σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση του χρέους, εσόδων και
τη φορολογική βάση σε επεξεργάσιμη μορφή

- πρόσβαση στα μηνιαία δελτία εκτέλεσης προϋπολογισμού ανά φορέα σε
επεξεργάσιμη μορφή.

Η παροχή ανοικτών οικονομικών δεδομένων αποτελεί μέρος της γενικότερης
προσπάθειας της κυβέρνησης για ουσιαστική διαφάνεια και βασικό όρο της
ανοιχτής διακυβέρνησης. Επίσης πρόκειται για πολύτιμο μέσο για την
επικοινωνία των στόχων της κυβέρνησης και της προσπάθειας που γίνεται
για την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει. Τέλος πρόκειται για
απαραίτητο εργαλείο για τα στελέχη του δημοσίου προκειμένου να μπορούν
να παρακολουθήσουν την πορεία των οικονομικών του φορέα τους και να
διαβουλευθούν όπου χρειάζεται για αυτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ή ακόμη και αναδιοργάνωση φορέων του δημοσίου τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου