Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

άρθρο 11 του Νόμου 3979 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση1.Στόχος: Η δράση της ηλεκτρονικής – ανοικτής δημόσιας διοίκησης βασίζεται στις αρχές της αξιολόγησης, της συνεργατικότητας και της λογοδοσίας.  Στόχος της δράσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών μέσα από την αξιοποίηση των παρατηρήσεων των χρηστών,  πολιτών και επιχειρήσεων, για την εμπειρία εξυπηρέτησης που αποκομίζουν από την καθημερινή τους επαφή με αυτές. H δράση υποστηρίζεται θεσμικά από το αρ. 11 του νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.


2. Πως θα συμμετέχουν οι πολίτες: Οι Πολίτες μπορούν να συμμετέχουν με τους εξής τρόπους. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας openpad.gov.gr , μέσω των ΚΕΠ και του 1500 . Η  πρώτη φάση αφορά την  συμμετοχή  μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμαςopenpad.gov.gr .  Η  επικοινωνία από τους πολίτες αφορά  στην υποβολή  θετική ή αρνητικής εμπειρίας εξυπηρέτησης καθώς και ιδέας ή πρότασης για βελτίωση μιας παρεχόμενης υπηρεσίας.

Τα πεδία που συμπληρώνονται είναι τα παρακάτω :
–    E-mail
–    Ιδιότητα (Δημόσιος Υπάλληλος, Ιδιώτης, Επιχείρηση).
–    Όνομα-Επώνυμο-Δήμος(κατοικίας) στην περίπτωση επιθυμίας του ενδιαφερομένου για επώνυμη επικοινωνία, με δυνατότητα συμπλήρωσης, προαιρετικά, των πεδίων: Φύλο, Ηλικία, Εκπαίδευση. Επίσης δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανώνυμης επικοινωνίας. 
–    Λόγος Επικοινωνίας (θετική ή αρνητική εμπειρία εξυπηρέτησης, ιδέα για βελτίωση).
–    Κατηγοριοποίηση του μηνύματος ανάλογα με την επιλογή στο πεδίο “Λόγος Επικοινωνίας”.
–    Ημερομηνία που αφορά το μήνυμα.
–    Περιγραφή (περιεχόμενο μηνύματος).
–    Υπουργείο και Υπηρεσία ή Φορέας του Υπουργείου που αφορά το μήνυμα. Έδρα της Υπηρεσίας.
–    Επιθυμητός τρόπος ανταπόκρισης από την Υπηρεσία  (e-mail, κινητό, έντυπη αλληλογραφία).
* Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη δημοσιοποίηση ή μη του μηνύματος που υποβάλλει

3. Τρόπος Διαχείρισης από την ΥπηρεσίαΗ υποστήριξη της  δράσης θα γίνει σε κάθε φορέα από τις αρμόδιες οικείες οργανικές μονάδες σχέσεων κράτους πολίτη   Στο Παράρτημα που επισυνάπτεται , αναφέρονται ενδεικτικά οι μονάδες των Υπουργείων οι οποίες λόγω συνάφειας των αρμοδιοτήτων τους με θέματα επικοινωνίας μπορούν να υποστηρίζουν την εφαρμογή του προγράμματος . Τα  μηνύματα κατανέμονται αυτόματα στις οικείες μονάδες υποστήριξης ανάλογα με το Φορέα που αφορούν (με βάση το τι έχει επιλέξει ο πολίτης)

Οι σχετικές μονάδες ανα Υπουργείο έχουν τις εξής αρμοδιότητες 

1) Πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα καταγραφής των μηνυμάτων και συγκεκριμένα στη σελίδα με τα μηνύματα που τις αφορούν.
2) Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση της συνολικής πληροφορίας ώστε αυτή να καταστεί αξιοποιήσιμη.  
3) Έλεγχος της καταλληλότητας των μηνυμάτων προκειμένου να επιτραπεί η ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο της Δράσης (moderation).
4) Αξιοποίηση των μηνυμάτων των πολιτών και/ή αποστολή απαντήσεων, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες  ή Διευθύνσεις του οικείου Φορέα.
5) Συντονισμός των εποπτευόμων φορέων (ενεργοποίηση κωδικών / δευτέρου επιπέδου Υποστήριξη)
6) Σύνταξη τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες τις οποίες αφορούν οι προτάσεις των πολιτών. Η Έκθεση Αναφοράς αναφέρεται στα μηνύματα των πολιτών του προηγούμενου κάθε φορά τριμήνου και περιλαμβάνει τις ενέργειες για τη λήψη διορθωτικών μέτρων που πρόκειται να αναλάβουν οι Φορείς ή τα σχετικά μέτρα που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Η σύνταξη της Έκθεσης Αναφοράς είναι αρμοδιότητα των Φορέων ή των υπηρεσιών που παρέχουν τις υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται ο πολίτης. (owners των παρεχόμενων υπηρεσιών..)

4. Εργασίες που έχουν γίνει και επόμενα βήματα
- Έχει υλοποιηθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα (openpad.gov.gr) με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. H πλατφόρμα ειναι σε φάση δοκιμών από την υπηρεσία ώστε να γίνουν βελτιώσεις και επιλυθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα 
- Εχει συνταχθεί σχέδιο Υ.Α και Εγκυκλίου.  Η Εγκύκλιος η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένες μονάδες ανα Υπουργείο και ζητά να ορίστουν χρήστες / στελέχη που θα εκπαιδευθούν στην διαχειριση των αιτημάτων.
- Με την αποστολή της εγκυκλίου προτείνω να ορίζεται ένας μήνας πιλοτικής χρήσης  ώστε να γίνουν δοκιμές..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου